Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Salsa Project Utrecht – september 2023

Art. 1 Algemeen

1.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, workshops en projecten die door Salsa Project Utrecht, hierna te noemen: “De Dansschool”, worden aangeboden, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2       Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

1.3       Indien de dansschool niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn. De dansschool behoudt zich het recht voor om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Art. 2 Inschrijvingen en betalingen

2.1       Inschrijvingen zijn strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar aan derden.

2.2       De dansschool behoudt zich het recht voor om personen uit te sluiten van deelname aan een cursus, zonder opgaaf van redenen.

2.3       Betalingen dienen voor aanvang van de eerste les van een cursus te zijn voldaan. Dit kan middels iDeal of contante betaling op de locatie. Het is niet mogelijk om op de locaties van de dansschool te pinnen.

2.4       Zolang het volledige cursusgeld niet is voldaan, bestaat er geen recht op deelname aan een van de activiteiten van de dansschool.

2.5       Deelname na inschrijving aan (een deel van) een cursus voordat het volledige cursusgeld is voldaan, maakt de inschrijving definitief en schept de verplichting tot voldoening van het volledige cursusgeld.

2.6       De dansschool behoudt zich het recht voor een cursus voor aanvang te annuleren. In dat geval vervalt de betalingsverplichting van de cursist en vindt er restitutie van het lesgeld plaats.

Art. 3 Verzuim

3.1       Afwezigheid tijdens de lessen ontheft de cursist niet van zijn betalingsverplichting. Er bestaat geen recht op restitutie van het lesgeld of het recht de lessen op een ander moment in te halen.

3.2       Indien bij uitzondering niet aan de volledige reguliere cursus kan worden deelgenomen, bijvoorbeeld als gevolg van vakantie, dient men de exacte data van de te missen lessen op het moment van inschrijving aan te geven op het inschrijfformulier. Alleen dan worden de kosten van deze lessen in mindering gebracht op het cursusgeld. Deze regel gaat in vanaf beginners 2 en is niet van toepassing op projecten en degenen die als vaste hulpheer of – dame aan een tweede les deelnemen.  Per cursus kunnen maximaal 2 lessen in mindering worden gebracht op het cursusgeld. De mogelijkheid om  lessen in mindering te brengen is bedoeld voor uitzonderingen en gaat uit van ‘fair use’. Oneigenlijk gebruik van deze regeling kan leiden tot het vervallen ervan.

3.3     In geval van langdurige ziekte of blessures kan een reguliere cursus tijdelijk worden stopgezet, door het overleggen van een medische verklaring.  Een cursus kan niet met terugwerkende kracht worden stopgezet. Indien een cursus wordt stopgezet, kunnen de resterende lessen op een ander moment worden ingehaald.

Art. 4 Locatie

4.1       De dansschool biedt cursussen aan op verschillende locaties. Cursisten dienen de huisregels van de desbetreffende locaties in acht te nemen.

4.2       De dansschool behoudt zich het recht voor om personen zonder opgaaf van redenen toegang tot de locaties te weigeren.

4.3       Indien een locatie niet beschikbaar blijkt voor het geven van een door de dansschool georganiseerde cursus, behoudt de dansschool zich het recht voor de cursus te verplaatsen naar een andere locatie. De dansschool brengt de cursist hiervan per e-mail op de hoogte.

Art. 5 Docenten

5.1       De cursussen worden gegeven door bekwame docenten, die hun taken naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

5.2       Aan de namen van docenten op het rooster kunnen geen rechten worden ontleend, het is de dansschool toegestaan om in geval van afwezigheid van een docent de lessen te laten verzorgen door een vervangende docent.

Art. 6 Aansprakelijkheid

6.1       In geval van schade als gevolg van deelname aan de activiteiten van de dansschool, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert in voorkomend geval.

6.2       De dansschool is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen tijdens of rond de activiteiten van de dansschool.

6.3       Verlies of beschadigingen aan eigendommen van de dansschool, of de locaties waar de cursussen van de dansschool worden gegeven, door toedoen van een cursist zullen op deze cursist worden verhaald.